Dokumenty našeho Centra služeb a pomoci AVAZ Děčín
Přehled dokumentace
Práva a povinnosti uživatele sociálních služeb AVAZ Děčín
Práva a povinnosti člena AVAZu |
Výroční zprávy našeho sdružení za rok
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Směrnice č. 1/2007 ze dne 20. 10. 2007
Poslání, cíle, zásady a cílová skupina uživatelů služeb |
Zápisy z výborových schůzí č.
1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 2/2008 | 3/2008 |

STANOVY ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ
I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR

Obsah
 1. Úvodní ustanovení
 2. Právní postavení sdružení
 3. Cíl činnosti AVAZ
 4. Členství
 1. Práva a povinnosti členů
 2. Orgány AVAZ
 3. Valná hromada
 4. Výbor
 1. Revizní komise
 2. Jednatel
 3. Zásady hospodaření
 4. Zánik AVAZ
 5. Závěrečná ustanovení
Článek I. - Úvodní ustanovení

ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR je občanské sdružení, které pečuje a pomáhá občanům se zdravotním postižením, především osobám pohybujícím se na invalidním vozíku a prosazuje jejich specifické potřeby a zájmy.

Valnou hromadou 29. 11. 1997 byl schválen změněný název organizace ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR se zkráceným názvem "AVAZ".
Sídlem sdružení je Dvořákova 1331/20, Děčín 2, PSČ 405 01.

Asociace působí v celé České republice prostřednictvím Centra služeb a pomoci (CSP) v Děčíně a v dalších krajích pomocí svých aktivistů, kteří pracují ve prospěch lidí s postižením v tom daném regionu, včetně vyhledávání osob se zdravotním postižením, zajištěním pro ně účinné pomoci a zapojení do práce krajské rady zdravotně postižených.

Článek II. - Právní postavení sdružení
 1. AVAZ je dobrovolnou neziskovou organizací sdružující členy z ČR:
  1. užívající k pohybu invalidní vozík,
  2. kteří jsou jakkoliv zdravotně postiženi,
  3. ostatní občany, kteří dobrovolnou činností budou pomáhat AVAZ,
  4. Asociace je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 28. 12. 1990, pod původním názvem SDRUŽENÍ SEVEROZÁPADNÍCH VOZÍČKÁŘŮ (SSZV) a s následnými změnami stanov.
Článek III. - Cíl činnosti AVAZ
 1. Cílem AVAZ je:
  1. sdružovat především děti a dospělé lidi s těžkým zdravotním postižením, prosazovat jejich plnou integraci a samostatný způsob života,
  2. sledování přípravy a vlastní realizaci staveb, včetně rekonstrukcí, zda odpovídají stavebnímu zákonu a prosazovat odstraňování architektonických bariér u dřívějších staveb, aby splňovaly obecně technické požadavky, které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 2. Za tímto účelem AVAZ zajistí, podle finančních možností, sociální péči a pomoc, rehabilitační, zdravotní a edukační činnost, odstraňování technických bariér, zapůjčování kompenzačních pomůcek, práci na legislativě, rozvíjení technické a duchovní činnosti ve spolupráci s dalšími společenskými, zájmovými, církevními, hospodářskými, politickými organizacemi a dalšími hnutími. Je připuštěna i vedlejší hospodářská činnost na získání finančních prostředků pro potřeby AVAZ.

Článek IV. - Členství
 1. Členem AVAZ mohou být fyzické osoby starší 18 let, do plnoletosti tyto osoby zastupují rodiče, mentálně postižené členy mohou zastupovat do 26 let, poté určený zákonný zástupce a právnické osoby, které souhlasí se stanovami AVAZ.
 2. O přijetí za člena AVAZ rozhoduje pracovník CSP na pozici pracovník v sociálních službách na základě správně vyplněné písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením s vlastnoručním podpisem,
  2. úmrtím člena,
  3. u právnické osoby jejím zrušením,
  4. zrušením členství z důvodu neplnění členských povinností,
  5. zánikem AVAZ,
  6. zrušením členství pro poškozování jména AVAZ podle článku V., bodu 2, odstavce e).
Článek V. - Práva a povinnosti členů
 1. Člen má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti AVAZ,
  2. volit a od 18 let být volen do orgánů AVAZ,
  3. obracet se na orgány AVAZ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich řešení,
  4. osobně se zúčastnit jednání AVAZ v případech, kdy je rozhodováno o jeho jednání nebo činnosti, AVAZ je povinna o tomto jednání členy včas informovat.
 1. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy AVAZ,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVAZ,
  4. na požádání pomáhat v AVAZ a i členům více postiženým, podle svých fyzických a duševních možností,
  5. nepoškozovat jméno AVAZ, zvláště pomluvami a hanobením nebo svým nevhodným a neslušným chováním,
  6. nevystupovat jménem AVAZ bez schválení výborem AVAZ,
  7. platit členské příspěvky vždy při první jakékoliv platbě za službu (akci) v roce nebo nejpozději do 30. června t.r. Pokud tak neučiní, přestane být informován o dění v AVAZ a nemůže nárokovat služby jako člen AVAZ.
Článek VI. - Orgány AVAZ
 1. Orgány AVAZ jsou:
  1. valná hromada,
  2. výbor,
  3. jednatel,
  4. revizní komise,
Článek VII. - Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem AVAZ.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové AVAZ. Hlasovací právo mají členové uvedení v článku II, odst. 1, písmeno a), b) a c), ostatní mají pouze hlas poradní.
 3. Valnou hromadu svolá výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně, volba výboru AVAZ a revizní komise se koná 1x za 4 roky. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/8 členů AVAZ s hlasovacím právem. Člen, který se nemůže zúčastnit valné hromady s volbou orgánů osobně, požádá o zaslání kandidátky a volí korespondenčně.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov AVAZ,
  2. schvaluje úkoly AVAZ pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet AVAZ a roční uzávěrku hospodaření,
  3. rozhoduje o způsobu provádění voleb ( přímé nebo tajné ), volba výboru AVAZ musí být tajná,
  4. volí na dobu čtyř let členy výboru a revizní komise,
  5. stanovuje výši a periodicitu členského příspěvku,
  6. rozhoduje o zrušení členství,
  7. rozhoduje o zrušení AVAZ,
  8. Valná hromada schvaluje všechna usnesení nadpoloviční většinou zúčastněných členů s hlasovacím právem.
Článek VIII. - Výbor
 1. Výbor je výkonným orgánem AVAZ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má nejméně 5 členů a dva náhradníky pro případné ukončení činnosti člena ve výboru.
 3. Výbor řídí činnost AVAZ mezi zasedáními valné hromady. Výbor svolává jednatel a v jeho nepřítomnosti zástupce jednatele nejméně 4x ročně. Při menším počtu projednávaných bodů může jednání výborové schůze proběhnout korespondenčně a výjimečně telefonicky.
 4. Výbor zejména:
  1. volí jednatele a stanovuje jeho odměnu,
  2. volí zástupce jednatele,
  3. kontroluje činnost AVAZ,
  4. svolává valnou hromadu,
  5. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  6. určí členy s podpisovým právem,
  7. doporučuje valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
  8. rozhoduje o rozdělení práce v AVAZ a ve výboru,
  9. rozhoduje o zrušení členství v obdobích mezi valnými hromadami,
  10. k zajištění činnosti AVAZ může, podle finančních nebo jiných možností, výbor zřídit Centrum služeb a pomoci, případně jiné pracoviště. Výbor má pravomoc toto pracoviště i zrušit,
  11. výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Článek IX. - Revizní komise
 1. Revizní komise je kontrolním orgánem AVAZ, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, projednává stížnosti a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise písemnou zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru AVAZ.
Článek X. - Jednatel
 1. Jednatel je statutárním zástupcem AVAZ. Odpovídá za celkový chod AVAZ.
 2. Jednatel zastupuje AVAZ navenek, jedná jeho jménem, podepisuje smlouvy.
 3. Jednatel přijímá nebo propouští pracovníky, určuje jejich pracovní náplň a odměnu.
 4. V nepřítomnosti jednatele zastupuje AVAZ zástupce jednatele, a to v rozsahu nejnutnějších úkonů k zachování běžné činnosti AVAZ.
 5. V případě odstoupení jednatele z funkce jeho povinnosti přebírá zástupce jednatele v rozsahu bodu č. 4. Zástupce jednatele je povinen do jednoho měsíce svolat výbor AVAZ, který zvolí nového jednatele.
Článek XI. - Zásady hospodaření
 1. AVAZ hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  2. výnosy majetku,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů asociace,
  4. členské příspěvky,
  5. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti,
  6. Za hospodaření Asociace odpovídá jednatel, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za uplynulý rok,
Článek XII. - Zánik AVAZ
 1. AVAZ zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí valné hromady,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR,
  3. Zaniká-li AVAZ dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
Článek XIII. - Závěrečná ustanovení
 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové AVAZ, i bez české národnosti, z osobností na poli zdravotnictví, kultury, školství, politiky, vědy, aj. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena.
 2. AVAZ může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád AVAZ.
 3. AVAZ má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 4. Občanské sdružení AVAZ vzniklo registrací Ministerstvem vnitra ČR s pozdějšími změnami stanov.

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 773 772 683, e - mail: avaz.dc@seznam.cz

WebZdarma.cz