Práva a povinnosti uživatele sociálních služeb AVAZ

Práva a povinnosti uživatele sociálních služeb Centra služeb a pomoci AVAZ Děčín

Uživatel má právo na:
 1. vstřícný a citlivý přístup pracovníka CSP při poskytování sociální služby a jakémkoli osobním kontaktu s uživatelem zejména v době provozu CSP, vycházeje z Listiny základních lidských práv a svobod, standardů kvality poskytování sociálních služeb, práv uživatele sociálních služeb,
 2. citlivé zacházení se svými osobními údaji, které dobrovolně poskytl organizaci a vyžadovat dodržování zákona O ochraně osobních údajů,
 3. nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede CSP, na vlastní požádání vystavení kopie osobní dokumentace uživatele,
 4. na veškeré informace o poskytovaných sociálních službách a aktivitách CSP,
 5. rozhodnutí o užívání služeb dle vlastního uvážení a potřebnosti,
 6. bezplatné čerpání služeb CSP, kde není stanovena spoluúčast klienta na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb,
 7. uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na základě vlastního vyžádání,
 8. znát pravidla poskytování sociálních služeb,
 9. podání stížnosti, připomínek a námětů k poskytovaným službám směrem k vedení Centra služeb a pomoci,
 10. informovat sociální odbor KÚ, Magistrátu města Děčína, svého lékaře, atd. o kvalitě poskytovaných sociálních služeb,
 11. změny v individuálním plánu služby dle svých možností, schopností a momentálního zdravotního stavu,
 12. změny časové potřebnosti ohledně poskytování služeb v CSP dle svých potřeb a možností,
 13. ukončení spolupráce a využívání služby ve smyslu písemné nebo ústní dohody na základě podmínek daných smlouvou o poskytování sociálních služeb,
 14. na přiměřené riziko při užívání služby, např. při účasti na pobytech nebo při volbě půjčované pomůcky.
Uživatel má povinnost:
 1. v případě užívání služeb a aktivit CSP předložit osobní údaje, vycházející z potřebnosti stanovené k evidenci uživatelů služeb CSP (stejně tak i pro potřebu hromadného pojištění účastníka aktivit dle pojistné smlouvy, kterou organizace v tomto smyslu uzavřela),
 2. ostatní údaje osobního rázu jsou nepovinné a na dobrovolném uvážení klienta, v případě anonymního užívání služeb a aktivit centra se pak uživatel dobrovolně zříká zejména práv vycházejících z osobních dat,
 3. podepsat smlouvu o poskytování služeb, pokud si ji vyžádá, a souhlas s užíváním osobních údajů a citlivých dat,
 4. spolupracovat při poskytování sociálních služeb tak, aby byla naplňována potřebnost poskytované sociální služby, její plné využití a forma poskytování zejména dle smlouvy o poskytování sociální služby,
 5. dodržovat veškeré smluvní podmínky vzniklé sjednáním smlouvy o poskytování sociální služby a další ujednání, která se k takovému vztahu navazují.

Zpět na Dokumenty AVAZu

Krajský Úřad Město Děčín Portál MPSV Konto Bariéry Liga vozíčkářů

Copyright © 2006 - Avaz, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, tel: 412 527 572, e - mail: avaz.dc@seznam.cz